Palvelut ja asiakkaat

Tarjoamme asiakkaillemme koneellisia puunkorjuu- ja metsänparannuspalveluita. Palvelukokonaisuus räätälöidään ja hinnoitellaan asiakaskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkainamme on useita metsäalan yhtiöitä ja -yhteisöjä sekä yksityisiä metsänomistajia. Perustoimintamme nojaa pitkiin kumppanuuksiin ja laajoihin palvelukokonaisuuksiin teollisten asiakkaidemme kanssa. Lisäksi tuotamme kohdennetusti palveluita laajan asiakaisjoukon yksittäisiin tarpeisiin. Palvelukokonaisuuden sisältö ja palvelunkuvaus määritellään aina yhteisellä sopimuksella, josta pidämme kiinni.

Palvelukokonaisuuksiin voimme tarjota seuraavia omalla kalustolla tuotettavia palveluita:

- ainespuunkorjuun työlajit: hakkuu ja metsälähikuljetus

- erityiskohteiden puunkorjuu. Taajametsät, tielinjat, voimalinjojen vierustat, luonnonhoitokohteet

- energiapuun korjuu: hakkuutähteet, karsittu ranka

- metsänparannuspalvelut: metsämaan muokkaus, konekylvö, kunnostusojitus, vesiensuojelutyöt, kääntöpaikkojen ja varastoalueiden rakennus

- työnjohtopalvelut: korjuunohjaus, katkonnanohjaus, laadunvarmistus, leimikon suunnittelu

- saaripuunkorjuu (puunkorjuu sisävesien saarissa sekä katkotun puutavaran vesistökuljetus maihin)